Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden CrossFit CKM

 

Algemeen
Op alle door CrossFit CKM gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van CrossFit CKM.

Overeenkomst
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van CrossFit CKM. CrossFit CKM is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beë

indigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door CrossFit CKM te zijn ontvangen.

Lidmaatschap
Ik ben bekend met het feit dat ik mijn lidmaatschap aanga voor de afgesproken contractsduur die ingaat vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van CrossFit CKM worden overgedragen.

Lidmaatschapsgelden
Bij contante betaling of overboeking dient de gehele abonnementsperiode vooruit te worden betaald. Indien het abonnement wordt verlengd dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan. Indien de betaling van de abonnementskosten door middel van automatische incasso plaats vindt, zal deze op de 28ste dag van de maand voorafgaand aan de geldende maand worden uitgevoerd, u dient ten tijde
van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag CrossFit CKM een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde

termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan CrossFit CKM te worden voldaan. Het lid kan niet mee doen aan de training tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. Indien CrossFit CKM over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer CrossFit CKM over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid de club
niet gebruiken tot het moment dat alle, door CrossFit CKM in rekening gebrachte kosten, betaald zijn.
De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen per automatische incasso te worden voldaan.
Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van het contract, en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van CrossFit CKM, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.
Alle prijzen zijn inclusief BTW. CrossFit CKM is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

Privacy
Het bedrijf gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 8 december 1992. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten,
voor het uitvoeren van marktstudies om u te informeren over nieuwe producten en diensten voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming.

Beëindiging lidmaatschap
Indien ik mijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum schriftelijk opzeg, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een opzegbrief. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen adviseert CrossFit CKM deze per aangetekende post te verzenden. Het, door het clublid,
tussentijds beëindigen van het contract is enkel mogelijk op medische gronden waarbij een doktersverklaring vereist is of bij het verhuizen buiten een straal van twintig kilometer van CrossFit CKM. Hiervoor is een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist. Voor beide gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is CrossFit CKM bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.

Ziekte en blessures
In geval van een langdurige blessure of letsel waardoor men niet kan/mag sporten, kan met toestemming van CrossFit CKM het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting.

In het geval dat het lid een blessure of beperking heeft waardoor bepaalde bewegingen, oefeningen of inspanningen niet uitgevoerd kunnen of mogen worden, is hij/zij daar zelf verantwoordelijk voor. CrossFit CKM wil in een dergelijk geval dat het lid met een medisch specialist bespreekt wat de (on)mogelijkheden zijn met betrekking tot fysieke inspanning en dit doorgeeft aan de trainers/begeleiders.

Openingstijden
CrossFit CKM is bevoegd om de gym te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. CrossFit CKM is bevoegd de openingstijden van de gym tijdelijk of blijvend te wijzigen. CrossFit CKM is bevoegd de gym voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uurbedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van contributie gelden.

Persoonsgegevens
Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit CKM te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit CKM kosten dient te maken om de nieuwepersoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

Aansprakelijkheid
CrossFit CKM, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit CKM of haar leidinggevenden.
CrossFit CKM, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit CKM of haar leidinggevenden.
Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij CrossFit CKM, is geheel voor eigen risico van het lid.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van CrossFit CKM aangerichte schade.

CrossFit CKM huisreglement
Het lid mag gedurende de openingstijden trainen in de gym, rekening houdend met de geldende huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de trainingszaal. CrossFit CKM kan ten allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft. In de sportruimtes dient u ten allen tijden in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen is verplicht. De kleedruimtes dienen na gebruik naar behoren te worden achtergelaten. Het is niet toegestaan te roken of drugs of alcohol te gebruiken binnen de gym. Gebruik van dergelijke middelen kan leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden. U dient zich te houden aan de door CrossFit CKM gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit CKM gerechtigd u de toegang tot de gym te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden

tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave.

Inschrijvings- en administratie kosten
Bij het aangaan van een lidmaatschap dient men inschrijfgeld te betalen. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk. Bij het opnieuw lid worden na een (tijdelijke) stopzetting van het abonnement of na het vervallen van de geldigheid van uw rittenkaart, dient het inschrijfgeld opnieuw te worden voldaan.

Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend
door de directie van CrossFit CKM beoordeeld en beslist.

Slot bepaling
Overeenkomsten tussen het lid en CrossFit CKM kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.